فن آوری


آزمایشگاه شرکت راشکیان در کارخانه به طور فعال در خصوص کاربردهای مختلف ازن ونوآوری های نوین در تولید محصول فعال است.لذا واحدهای الکترونیک و مجموعه تولیدات اقلام مکانیکی وسلول های تولید ازن در مجموعه راشکیان کاسپین همواره در جهت تولید و  بهتر شدن محصول تلاش می کند.

فناوری قوس الکتریکی وفرکانس بالا مارا قادر می سازد تا غلظت های بالای ازن را تولید وارائه نماییم.در جریان الکتریکی ایجاد شده مولکول های  اکسیژن و o2 در گاز و اتم های موجود در اکسیژن-o به دنبال ثبات به دیگر مولکول های اکسیژن o2 پیوند داده می شوند و ازن یاo3 تشکیل می شود. ازن به داخل اب یا جریان هوا تزریق و اکسیژن اضافه موجود قابلیت های بسیار بالایی جهت تخریب دیواره سلولی و اُگانیسم های الوده همچنین اکسیداسیون فلزات درون  اب را داراست.

افزایش فرکانس بالا در تولید ازن مسئله بسیاری دارد ازجمله به کوچک شدن ابعاد دستگاه ازن ژنراتور وتولید ازن با ظرفیت و غلظت بالا میتوان نام برد طراحی پیشرفته ی سیستم های ولتاژو راکتور ازن در شرکت راشکیان باعث گردیده راکتورهای تولید ازن به دمای بالاترنرسیده ونمونه های خنک شونده با هوای آن تا ظرفیت های بسیار بالا قابلیت ارائه وبهره برداری داشته باشد.